Engineering Book được thành lập vào ngày 06/11/2018. Những quyển sách được giới thiệu trong cửa hàng được viết ra từ kinh nghiệm thực tiễn của những kỹ sư, những nhà quản lý, trưởng phòng chất lượng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, bao gồm sản xuất thiết bị y tế, o tô, linh kiện điện tử...