ENGINEERING BOOK

6 SIGMA – DMAIC

Thứ Hai, 21/02/2022
ENGINEER BOOK STORE BOOK STORE

6 Sigma tiếp cận theo chu trình cải tiến qua 5 bước: Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải tiến) và Control (Kiểm soát), gọi tắt là DMAIC. Cũng giống như các mô hình cải tiến khác, DMAIC dựa trên nên tảng ban đầu là chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Action: Chu trình cải tiến được phát triển bởi W.Edwards Deming).

MÔ HÌNH DMAIC

6 sigma - DMAIC

BƯỚC 1

Define (Xác định) - là giai đoạn khởi đầu của dự án 6 sigma. Đây là bước xác định mục tiêu mà người kỹ sư mong đợi đạt được thông qua dự án cải tiến. 3 yếu tố cơ bản cần xác định:

  1. Đối tượng cần cải tiến, tiêu chuẩn đề ra.
  2. Sơ đồ quá trình hoạt động của chúng ta như thế nào?
  3. Chúng ta muốn cải tiến các chỉ số năng suất, chất lượng thêm bao nhiêu phần trăm, phạm vi của dự án liên quan đến những bộ phận hay quá trình nào? các nguồn lực cần có là gì?

Mục tiêu cần phải rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được.

BƯỚC 2

Measure (Đo lường): Trên cơ sở thu thập và phân tích các dữ liệu hoạt động, đánh giá được năng lực của quá trình như thế nào hay nói một cách khác chúng ta biết được quá trình đang hoạt động ở mức mấy sigma.

Trong quá trình đo lường này chúng ta cần nhận dạng và tính toán các giá trị trung bình của chỉ tiêu chất lượng quan trọng (CTQs) và các biến động có thể tác động vào quá trình hoạt động.

Việc đo lường này rất quan trọng. Hãy đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu. Vì dữ liệu này là tiền đề cho việc cải tiến.

BƯỚC 3

Analyze (Phân tích): là bước đánh giá các yếu tố chính tác động vào quá trình, và tìm ra các khu vực trọng yếu để cải tiến. Các biến động đến quá trình cần được phân tích nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của nó đến quá trình. Phân tích và tìm ra các giải pháp loại trừ các biến động chủ yếu cần được xác định.

BƯỚC 4

Improve (Cải tiến): là bước lập kế hoạch và triển khai các giải pháp cải tiến nhằm loại trừ các nguyên nhân gây ra sự biến động chủ yếu tại các khu vực trọng yếu (đã được xác định ở bước 3). Trong bước này, nếu cần thiết, chúng ta phải tiến hành một số thực nghiệm nhằm đánh giá kết quả cải tiến đạt được theo mục tiêu đã định ở bước 1.

BƯỚC 5

Control (Kiểm soát): là bước triển khai các cải tiến áp dụng vào quá trình, đánh giá kết quả, chuẩn hoá vào các văn bản qui trình và theo dõi hiệu quả hoạt động.

KẾT LUẬN

Về cơ bản, hầu hết các dự án 6 sigma đều đi qua 5 bước cơ bản ở trên. Thông thường trong các nhà máy sản xuất, những dự án 6 sigma thường sẽ nâng mức sigma lên đến 4 sigma. Từ mức độ 4 sigma trở lên, việc cải tiến trở nên rất khó khăn. Thông thường để đạt được mức độ 6 sigma, cần có sự đột phá về mặt công nghệ sản xuất. Lúc đó, quy trình sản xuất có thể cần phải được thiết kế lại để có thể đạt được mức độ này.

Tuy nhiên, khi bạn làm người phụ trách một dự án 6 sigma, bạn cần cân bằng việc chi phí bỏ ra cải tiến và những lợi ích thu được, tình hình kinh tế của doanh nghiệp, tính khẩn cấp của vấn đề…

ENGINEERING BOOK (engineerbookstore.com)

Viết bình luận của bạn
Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://seh0ya.com?hs=02d7d1ae999b4a1a9c011ff716f15d88& Trả lời

11/12/2022

nkrldr